kjœɭɪsabɛsɛdɾɛ - The Kalix Alphabet


The Kalix Language is here written with a subset of the International Phonetic Alphabet (IPA), used in many word reference books. Don't worry too much if you haven't seen it before. You will soon understand how every letter is pronounced.


Vocals:
ɪ - hɪn, ɪ, ɪn, e:mɪl, ʂɪdɾɛ, kjœɭɪs, wɪɪk
i - kɭi`ɾa, kwi:l, stjiin, i:ln
ʏ - fʏrɪ, vʏrɪ, sʏkɛln, ʏvɪ
y - sny:n, yɾɪ, ʝy:ɾ
e - e:mɪl, gɾe:n, ve:r, me:r, ve:t, see
ɛ - bɭɛ, ʂɪdrɛ, stɛl sɛ, sɛma, mɛstɛ
æ - ʝæɾ, vær:ɛ, æɭva, ʝæɾv, lætɛ, væɾmɛn
ø - bɭø:tɛs, stø:tɛs, pe:tʝø:tɛ, ɪ rø:, røø
œ - kjœɭɪs, nœ, snœʈ sɛ, fœɾ, fœʂʈ, hœkt
ʉ - ʉtɪ, ʉtɪmɪla, kʉnʊ, lʉfta, hʉl, tʉʉg
ʊ - jʊ, hɪstʊ:ɾɪa, mʊʂk, smʊɭan, lʊna, rʊra
"ʊ:" is used instead of "u", as a simplification
a - anaɾ, bakɛn, kjar, sakt, pɒjkan, e:na, smʊɭan
(there are some slightly different "a" sounds)
ɑ - stɑ:ʈɛ, lɑ:k, tɑ:ɾ, dɑ:n, sɑɑr, gʝɑk
ɒ - pɒjkan, fɒɭkɛn, sɒm, kɒm, vɒkɛʈ, dɒ, bɒɒʈ
ɔ - bɭɔ:s kɔ:l, dvɔɔɭ, hɔk, ɔ:bʊʈa, gɔɳConsonants:
p - pɒjkan, spœʏ, ʊp
t - tɾɛf:ɛs, kɒlt
k - kɒm, kjœɭɪs, mʊʂk
b - bɭɔ:s, bɭɛka, bʊk, ɔ:bʊʈa
d - dʊ, dɛ, ʂɪdɾɛ, dɒ, dɪ, øʉndɪ, hɛdɛn
g - gre:n, gɒfɛr, fœɾgjɑ:ka
f - tɾɛf:ɛs, fʏɾɪ, far:t, fɒɭkɛn, fɒʊɾ
h - hɪna, hɪstʊ:ɾɪa
s - stɑ:ʈɛ, snœʈ, spœʏt, kjœɭɪs
ʃ - tʃɪrʊgjad, hɛ dɔɔntʃ
Scandinavian pron. is often "ɕ", but all simplified to "ʃ"
ʂ - ʂɪdɾɛ, mʊʂk, ʂæran, bærhɒʂ:ɛ
ʝ - ʝɛ, ʝa, ʝæɾ, ʝɒta
n - naɾ, pɒjkan, e:na, sɛn
m - mɛn, mʊʂk, kɒm, sɒm, smʊɭan
ŋ - vɛɪldɪŋ, ɪgɒŋ
ɳ - bɒɒɳ
j - pɒjkan, kjaɾ
w - wɛɪt, ʂwɛɛɪ
l - sʏklɛ, lɑ:ksɛlɛ, lʊ:t, tɪlbɒka
ɭ - kœɭɪs, smʊɭan, æɭva, gɔ:ɭ, fe:ɭɛs
ɽ - Many people refer to this sound as a "thick L", rather than a form of R.

We have chosen to use the ɭ symbol in all cases, although indeed it is many times pronounced as ɽ. Other Scandinavian languages sometimes spell the same words with "l", sometimes with "r" or "rd".
r - rak:ɛɭ, far:t, vær:ɛ, rø:, ʂwɒr:t, ar:mɛst
ɾ - hɪstʊ:ɾɪa, fʏɾɪ, tɾɛf:ɛs
ɖ - bʊɖɪ,bʊɖa
ʈ - stɑ:ʈɛ, snœʈ sɛ, ɔ:bʊʈa